Algemene Voorwaarden My-TeaTime - My-TeaTime


My-TeaTimeAlgemene Voorwaarden My-TeaTime

Algemene voorwaarden My-TeaTime

Artikel 1 Definities

??

 1. My-TeaTime. is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het leveren van Thee/Koffie abonnementen, alsmede het aanbieden van thee/koffie accessoires, losse thee/koffie en andere belangrijke zaken voor in de keuken, een en ander in meest ruime zin.
 2. Onder My-TeaTime. wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van My-TeaTime., zoals genoemd in artikel 1.5.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen My-TeaTime. en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door My-TeaTime. en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende de thee/koffie abonnementen en alle accessoires losse thee/koffie, alsmede alle andere door My-TeaTime. ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website ??????????????????My-TeaTime.nl.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

??

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en My-TeaTime. gesloten Overeenkomsten waarbij My-TeaTime. Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met My-TeaTime. overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van My-TeaTime.

 

 

Artikel 3 Offerte en Overeenkomst

 

 1. Alle aanbiedingen gedaan op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Eventuele door My-TeaTime. verstuurde offertes zijn vijf (5) werkdagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De Overeenkomst tussen Klant en My-TeaTime. met betrekking tot de Dienst, inhoudende de thee/koffie abonnementen, thee/koffie accessoires, losse thee/koffie , komt tot stand doordat Klant middels de Website de Dienst bestelt. Tevens kan Klant een bestelling plaatsen via de e-mail. De Overeenkomst komt dan tot stand door bevestiging daarvan door My-TeaTime.
 3. Met betrekking tot de Dienst, inhoudende de abonnementen, kan een zakelijke Klant contact opnemen met My-TeaTime. via de e-mail. Vervolgens zal een afspraak worden gepland.
 4. Als My-TeaTime. een bevestiging van de bestelling naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. My-TeaTime. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van My-TeaTime., dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij My-TeaTime. deze alsnog schriftelijk bevestigt.
 6. Een bestelling van Klant die op andere wijze dan middels de Website is gedaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door My-TeaTime. Zonder deze aanvaarding is er geen Overeenkomst tussen Klant en My-TeaTime.

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 

 1. My-TeaTime. zal de Diensten naar beste kunnen uitvoeren, zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. My-TeaTime . heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

 1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan My-TeaTime.

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan

My-TeaTime. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan My-TeaTime. zijn verstrekt, heeft My-TeaTime.

het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant

in rekening te brengen.

 1. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is

dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant

My-TeaTime. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. My-TeaTime. dient daarbij

een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

Overeenkomst.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, waaronder bijvoorbeeld begrepen maar niet uitsluitend een wijziging van de Dienst inhoudende dat Klant meer Thee/koffie/accessoires wil bestellen dan oorspronkelijk is overeengekomen of indien een aanvullende wensen gewenst zijn, zullen My-TeaTime. en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 1. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake

van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte

afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de

oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief

betaald worden.

 1. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen

wanprestatie van My-TeaTime. op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen My-TeaTime. en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door ??????????????????????????????My-TeaTime.

 

 1. My-TeaTime. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat My-TeaTime. goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is MyTeaTime. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of

ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 1. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet

nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is My-TeaTime. gerechtigd de

Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de

Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling

is verplicht.

 1. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van

beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten

laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid?? waardoor de

Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het My-TeaTime. vrij

om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of

Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van My-TeaTime. op de Klant

zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 

 1. Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro’s en incl. BTW, tenzij anders vermeld.
 2. My-TeaTime. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. De Dienst, inhoudende de Thee/koffie en Koffie accessoires dienen betaald te worden via een op de Website aangegeven betaalmethode.
 4. De Dienst, inhoudende de abonnementen , heeft voor consumenten een betaalde versie. Betaling door een Klant die consument is en gebruik maakt van de maandelijkse terugkerende Dienst, inhoudende de thee/koffie geschiedt in abonnementsvorm. My-TeaTime. zal maandelijks een vast bedrag afschrijven door middel van automatische incasso, totdat Klant de Dienst heeft opgezegd als genoemd in artikel 10.
 5. Voor zakelijke Klanten dient de Dienst, inhoudende de abonnementen enz., betaald te worden via ????n van de op de Website aangegeven betaalmethoden. Betaling kan daarbij direct geschieden, maar dient uiterlijk binnen acht (8) dagen na de datum van bestelling, in de valuta die is gefactureerd, op straffe van verval van het abonnement enz , te zijn voldaan.
 6. Tevens kan een zakelijke Klant betalen middels bankoverschrijving, binnen acht (8) dagen na de datum van bestelling, in de valuta die is gefactureerd, op straffe van verval van het abonnement. My-TeaTime blijft eigenaar van de geleverde goederen tot dat de betaling is voldaan door de klant.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien My-TeaTime. besluit een vordering wegens niet-betaling van ????n of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 8 Levering en retournering

??

 1. De Diensten, inhoudende het Thee/Koffie Abonnement levering van thee/koffie/accessoires, zullen in beginsel per post worden verzonden. My-TeaTime. bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking en draagt er zorg voor dat dit op zorgvuldige wijze zal geschieden.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing.
 3. De levertermijn van geplaatste bestellingen via de webshop is (5) werkdagen. De levertermijn gaat in vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst.
 4. De Thee abonnementen worden elke eerste woensdag van de maand verzonden. My-TeaTime hanteert een levertijd van maximaal (5) Werkdagen.
 5. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@my-teatime.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 9 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 10 Reclames

 

 1. Klant is gehouden de geleverde Dienst, inhoudende de koffie/thee, accessoires en alle verwaande artikelen , op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant/Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 10 (tien) dagen na levering schriftelijk aan

My-TeaTime. te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit

onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 1. Eventuele niet zichtbare tekorten dienen binnen 20 (twintig) dagen, doch uiterlijk binnen

drie (3) maanden na ontdekking te worden gemeld, overeenkomstig de wijze als beschreven

in artikel 9.2.

 1. My-TeaTime. zal onderzoeken of Klant terecht heeft gereclameerd. Indien zij van mening is dat dit inderdaad het geval is, zal een oplossing worden gezocht. De oplossing kan bestaan uit het leveren van nieuwe goederen of een vergoeding, een en ander naar wens van My-TeaTime. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan het door Klant betaalde bedrag.
 2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

??

Artikel 11 Opzegging

 

 1. Het abonnement kan door Klanten die consument zijn te allen tijde worden opgezegd voor elke 24de van de maand.
 2. Opzegging geschied via onze opzegformulier welke u kunt terug vinden op onze website.( My-TeaTime.nl )

Dit is bindend wanneer er een bevestigingsmail bij de Consument / Klant binnenkomt vanuit My-TeaTime.

 

 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

??

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. My-TeaTime. is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 8.3 kan slechts bij benadering worden opgegeven.

Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is My-TeaTime.

nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.

Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten, inhoudende de Thee/Koffie Accessoires , ??te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is My-TeaTime. enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

 1. My-TeaTime. garandeert niet dat de Website en/of de Diensten, , te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. My-TeaTime is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.
 2. My-TeaTime. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
 3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van My-TeaTime. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij My-TeaTime. binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. My-TeaTime. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. My-TeaTime. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Indien My-TeaTime. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van My-TeaTime.’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat My-TeaTime. niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het met Klant overeengekomen bedrag.
 7. De Klant vrijwaart My-TeaTime. voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van My-TeaTime.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 13 Overmacht

??

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van My-TeaTime., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van My-TeaTime. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van My-TeaTime. of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan ????n maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal My-TeaTime. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die My-TeaTime. tot dan al heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

??

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Tevens worden de persoonlijke gegevens uitsluitend verzameld en verwerkt om de Website van een optimale werking te kunnen voorzien. De gegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden worden aangewend.
 3. My-TeaTime. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 

 1. My-TeaTime. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op

grond van de Auteurswet.

 1. Klant accepteert dat de structuur, de inhoud en het concept van de Dienst of de Website behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van My-TeaTime.
 2. Het is Klant niet toegestaan een onderdeel van de Dienst abonnementen en/of de Website te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering???), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van My-TeaTime. of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.
 3. Het is Klant niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industri??le en andere eigendomsrechten van My-TeaTime. Klanten mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door My-TeaTime. of derden in de Dienst abonnementen en/of de Website, zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. .
 4. Indien Klant in strijd handelt met deze bepaling, verbeurt hij een direct opeisbare boete van duizend (1000) euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 16?? Identiteit van My-TeaTime

??

 1. My-TeaTime. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81878400 en draagt btw-identificatienummer NL862254759B01. My-TeaTime. is gevestigd aan de Schepenenstraat 65 (6525 XG) te Nijmegen.
 2. My-TeaTime. is per e-mail te bereiken via info@my-teatime.nl, middels de website www.My-TeaTime.nl en telefonisch op 0647000515.

 

??

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen My-TeaTime. en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen My-TeaTime. en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.